Albanisch 


Projekti “Raupe” u ofron ndhimë

prindërve,prindërve të vetëmbajtur, fëmijëve,
adoleshentëv edhe te rinisë së familijeve të
mërgimtarëve

rreth çështjevetë

- edukimit
- problemeve të familijes (rritjes së fëmijëve,
dhunës, varësisë,ndarjes, shkurorëzimit .)
- arsimimit (në kopshte femijësh, shkolla, vende pune .)
- mjedisit shoqëror
- çështjeve të kulturës dhe fesë
- marrëdhënjeve me autoritetet, institucione dhe
mjekë (borxhe,kërkesa, kërkim të punësimit .)

Ne këshillojmë

- duke marrë parasysh prejardhjen kulturore
- me kompetencë të lartë gjuhësore
- me nivel të lartë të besimit
- në bashkpunim me rrjet të institutioneve të tjera
- nën garancë të ruajtjes së të dhënave private

Për informata të mëtejme